PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Mua bán nhà đấtTrang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888

 1. Bán nhà Thủ Đức - P.Hiệp Bình Chánh
 2. Bán căn hộ cao cấp HAGL 3
 3. Nhượng quyền sử dụng đất dự án-quy hoạch dự án khu dân cư Bình Trưng Đông, F, Nguyễn Duy Trinh , phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM.
 4. Nhượng quyền sử dụng đất dự án-quy hoạch, D8,, Nguyễn Duy Trinh, phường P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM.
 5. Nhà Mặt tiền Trần Phú, P4 Q5
 6. Cần bán nhà phố, 34/39, Đường số 1, Dĩ An, Bình Dương.
 7. Cần bán căn hộ chung cư phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
 8. Cần bán nhà phố, 354/41/26, Phan Văn Trị , phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 9. Cần bán nhà hàng-khách sạn phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
 10. Cần bán gấp nhà mặt tiền số 378 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5.
 11. Cần bán gấp nhà số 39/29 Đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp
 12. Cho thuê văn phòng trung tâm Phoenix Tower.
 13. Cần bán căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 2
 14. Bán gấp 45 - 47 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận
 15. Bán gấp nhà trung tâm Quận 10
 16. Nhà cần bán gấp Quận Tân Bình
 17. Bán gấp nhà Bình Thạnh
 18. Đất đẹp - Trảng Bom - Đồng Nai
 19. Bán gấp nhà Quận 10
 20. Cần bán gấp nhà mặt tiền số 417, Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình.
 21. Bán gấp nhà Quận Phú Nhuận
 22. Bán gấp nhà và đất biệt thự Long An
 23. Nhượng quyền sử dụng đất Quận 7
 24. Bán biệt thự Quận Tân Bình
 25. Nhà mặt tiền 90 Bùi Viện, Quận 1
 26. Cần sang quán cafe!
 27. Bán gấp nhà Quận Gò Vấp
 28. Cho thuê cao ốc văn phòng 99 Hồ Hảo Hớn, Quận 1
 29. Cần bán gấp nhà đẹp quận Thủ Đức 1,8 tỷ
 30. Bán gấp nhà Quận 7
 31. Cần tiền nhượng gấp quyền sử dụng đất Quận Thủ Đức
 32. Cho thuê nhà số 382/42 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp.
 33. [Đồng Nai] Đất 5x20, 72tr
 34. Bán nhà quận 8,dt 3.2x10 giá 340 triệu
 35. Bán biệt thự tại saigon pearl 92 nguyễn hữu cảnh, quận bình thạnh
 36. Bán Căn hộ cao cấp Cantavil Daewon Hoàn Cầu
 37. Bán gấp nhà hẻm xe tải 7m x 13m, giá: 1.6 tỷ
 38. bán nhà gấp 4x25 giá 550 triệu
 39. Nhà đẹp rộng đường Lê Văn Quới giá 1000usd/th
 40. Bán 40.000m2 đất mt đại lộ Nguyễn Văn Linh giá 25tr/m2
 41. Nền biệt thự 375m2 q9 giá chỉ 16tr/m2
 42. Căn hộ lầu cao cc Fortuna 81,5m2 giá 14.5tr/m2
 43. Chung cư qBT giá 1,25tỉ cho người thu nhập trung bình
 44. Nhà mt 4x16m q4 giá 6.5tỷ
 45. Cho thuê nhà xưởng 5000m2 mt Nguyễn Văn Linh
 46. Nền biệt thự q2 giá cực hot
 47. Cần thuê 1000m2 đất mt khu trung tâm,khu đông dân cư
 48. Cần thuê nhà làm văn phòng dài hạn giá cao
 49. Căn hộ 90m2 cccc Contresxim giá 29tr/m2
 50. Cần thuê đất >800m2 các quận trung tâm giá cao
 51. Cần thuê văn phòng dt sử dụng >500m2
 52. Cần thuê nhà mt các đường lớn trung tâm q1 giá cao
 53. Cần thuê mặt bằng lớn làm salon ôtô
 54. Cần thuê nhà mt qBT và qPN giá <5000usd/th
 55. Bán nhà cấp 4 q7 giá 850tr
 56. Bán nhà 3,7x12m có lầu,q7 giá 1,8tỷ
 57. Bán nhà 66m2 nở hậu 8m q7 gi á 850tr
 58. Cần bán gấp căn hộ Estella, quận 2
 59. Khu dân cư Garden Houses Lô 49-50 Dầu Tiếng 490k / m2
 60. Cho thuê nhà tiện mở văn phòng kinh doanh
 61. Bán biệt thự sân vườn số 48/20E Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh.
 62. Bán nhà quận 5
 63. cho thuê văn phòng,trung tâm quận 1
 64. Cần bán căn hộ chung cư, Tầng 7 nhà số 10, Nguyễn Thị Nhỏ , phường 15, Quận 11, TP.HCM.
 65. Nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phường ĐamB’ri, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 66. Cần sang quán cà phê Trung Nguyên ở Quận 7
 67. Cần bán gấp nhà đường Hùng Vương, Phường 4, Quận 5
 68. Cần cho thuê nhà nguyên căn 2 mặt tiền Quận Tân Bình
 69. Cần bán gấp nhà phố 605 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình
 70. Cho thuê căn hộ số 03 Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh
 71. Cần bán nhà phố, 239/71 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3
 72. Nhượng đất nền biệt thự, khu Thảo Điền, quận 2
 73. Bán biệt thự Sài Gòn Pearl
 74. Nhượng quyền sử dụng đất -quy hoạch, Ô 3G Lô J1, Bến Cát, Bình Dương.
 75. Cần bán nhà phố, 629/29 (629/47 cũ), Cách Mạng Tháng 8 , phường 15, Quận 10, TP.HCM.
 76. Cần bán villa-biệt thự, Số 52, Lê Văn Thịnh , phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM.
 77. Nhượng đất hẻm 143, Ung Văn Khiêm nằm trong khu quy hoạch ổn định
 78. Cần bán nhà phố, 108, Phạm Đình Hổ, phường 2, Quận 6, TP.HCM.
 79. Nhượng quyền sử dụng đất dự án-quy hoạch, phường Xã Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang.
 80. Sang nhượng đất số 12 đường Hoàng Phan Thái, ấp 7B, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
 81. Cần bán căn hộ chung cư, 201, Nghĩa Phát , phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM.
 82. Cần bán nhà phố, 73/486, Phan Huy Ích , phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
 83. Cần bán nhà phố, mặt tiền đường, 338, Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM, 1 phòng tắm/wc. DTSD: 115.2 m2, Sổ hồng
 84. Cần bán nhà phố, 76, Phan Đình Phùng, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
 85. Building đang cho người nước ngòai thuê cần bán gấp
 86. Bán nhà hẽm lớn , p9 nguyễn đình chính q phú nhuận
 87. Bán nhà mặt tiền đường Bình Long tiện làm văn phòng nhà xưởng
 88. Bán nhiều căn hộ Contresxim Square 12 Tôn Đản Q.4 View đẹp đủ diện tích :
 89. Cho thuê Nhiều vị trí đẹp phù hợp làm Café, Văn Pḥng,
 90. Bán nhà 400m2 ngang 12m dài 34m đường nội bộ xe tải ra vào thoải mái giá 1,3 tỷ ở Hóc Môn
 91. Cho thuê nhà trung tâm Q.3 đường Pasture 15 x30 1 trệt 3 lầu làm văn pḥng, showroom, bệnh viện, trường học giá rẻ
 92. Nhà cấp 4,dt 4x12m Trần Xuân Soạn q7 giá 850tr
 93. Căn hộ 74m2 cc Khánh Hội 2 giá 20.5tr/m2
 94. Căn hộ lầu cao,dt 74.23m2 cc Khánh Hội 2 giá 22.5tr/m2
 95. Căn hộ lầu cao,dt 54m2 cc Khánh Hội 2 giá 22tr/m2
 96. Nhà mt 3l,hầm dt 4x20m qB́nh Thạnh giá 1500usd/th
 97. Nhà 2lầu,dt 8x20m qBT giá 3800usd/th
 98. Nhà 5lầu,dt 8x20m qBT giá 3500usd/th
 99. Mặt bằng Bùi Thị Xuân cho thuê làm vp cty giá 9.5tr/th
 100. Nhà nc,hxh,dt 3.5x12 đường Hàm Tử giá 7tr/th
 101. Nhà 2mt q1,dt 3.4x13m giá chỉ 6tr/th
 102. Vila tuyệt đẹp q7 dt 8x22m giá 23tr/th
 103. Nhà mt dt 4x22m q7 giá 5.5tr/th
 104. Nhà 3.5x13m q3 đầy đủ tiện nghi giá 12tr/th
 105. Nhà mt 10x16m q3 có gara xe giá 85tr/th
 106. Nhà 9.4x8m q10 đầy đủ tiện nghi cao cấp giá 37tr/th
 107. Nhà 5x17m q10,gần cv Kỳ Hoà giá 18tr/th
 108. Nhà mt đẹp mới xây,dt 4.5x20m q8 giá 15tr/th
 109. Nhà 4x16m mới 100% q7 giá 10tr/th
 110. Đất nền biệt thự 8x35m Hóc Môn giá 800tr
 111. Cần bán nhà đất mặt tiền đường Nguyễn duy Trinh, ven sông P. Phú Hữu, Q.9
 112. Bán nhà mặt tiền quận Bình Thạnh
 113. HCM- cần bán gấp nhà mặt tiền đường Tân Quý, Q.Tân Phú.
 114. HCM,Cho thuê nhà ở và làm văn phòng, mặt tiền đẹp Dương Bá Trạc P1 Q8 , Gần Trung Sơn
 115. HCM- Cần tiền bán gấp căn hộ cao cấp
 116. HCM- cần cho thuê phòng trung tâm Q10
 117. Hcm - bán nhà 2 mặt tiền đường cmt8 - q10
 118. Hcm-cho thuê phòng q10
 119. Cho thuê nhà nguyên căn trong khu phố tài chính
 120. Cần bán gấp nhà phố đường mặt tiền tại Quận 4
 121. Bán gấp nhà khu đắc địa quận 3
 122. Cần bán nhà phố đường số 10, phường Tân Quy, quận 7
 123. Cần bán nhà phố, 246/91C, Hoà Hưng , phường 13, Quận 10
 124. Bán gấp nhà đường Lâm Văn Bền, quận 7, nhà mới xây, hẻm xe hơi
 125. Cần bán nhà mặt tiền số 257 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình
 126. Cho thuê nhà phố, 18/4A5, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1
 127. Cần bán nhà hẻm xe hơi 132/4C Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp
 128. Xuất cảnh cần bán gấp nhà mặt tiền quận Tân Bình
 129. Cần bán biệt thự khu An Lạc, phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM
 130. Cần bán nhà số 18 /57 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp
 131. Cần bán nhà phố, 39/2X, Cây Trâm , phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM
 132. Cần bán nhà phố, 593/2A, Nguyễn Kiệm , phường 3, Quận Gò Vấp
 133. Cần bán nhà mặt tiền đường Quang Trung, quận Gò Vấp
 134. Cần bán nhà phố, 55/16, Đường Số 20 , phường 5, Quận Gò Vấp
 135. Cần bán villa-biệt thự, 464/12 Kp 3B, Khu Phố 3, phường Thạnh Lộc, Quận 12
 136. Cần bán nhà phố, 239/71, Trần Văn Đang , phường 11, Quận 3
 137. vCho thuê nhà phố, 12, Đường 8 , phường Bình An, Quận 2
 138. Cần bán nhà phố, 79, Tân Sơn Hoà , phường 2, Quận Tân Bình
 139. Cần bán nhà phố, 95/6/53, Lương Định Của , phường Bình An, Quận 2
 140. Cần bán nhà phố, 182, Xô Viết Nghệ Tĩnh , phường 21, Quận Bình Thạnh
 141. Cần bán nhà phố, 7C, Cư Xá Đồng Tiến, phường 14, Quận 10
 142. Cho thuê villa-biệt thự, 112, Đường số 8, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
 143. Cần bán nhà phố, nhà số 11 (trệt), Chung cư Nguyễn Duy Dương, phường 8, Quận 5, TP.HCM.
 144. Cần bán villa-biệt thự, 26A, Tú Xương , phường 7, Quận 3
 145. Cần bán nhà phố số 9 Đường Số 22, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
 146. Cần bán nhà phố hẻm 220 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh
 147. Cần bán căn hộ cao cấp, mặt tiền đường, B1501 - 312 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, quận Phú Nhuận
 148. Nhượng quyền sử dụng đất dự án-quy hoạch, 33/1B, Đặng Văn Ngữ, phường P.10, Quận Phú Nhuận
 149. Cho thuê văn phòng đang xây dựng tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1
 150. Cần bán nhà phố, 386/67 bis, Lê Văn Sỹ, phường P. 14, Quận 3
 151. Cần bán nhà số 18/60, Trần Quang Diệu, quận 3
 152. Cần bán nhà phố, 39/29, Đường số 3, phường P.9, Quận Gò Vấp
 153. Nhượng quyền sử dụng đất dự án-quy hoạch, Trường Lưu , phường Long Trường, Quận 9
 154. Cần bán nhà mặt tiền. Số 228 Nguyễn Thái Bình, quận Tân Bình
 155. Cho thuê nhà phố, 99, Trần Trọng Cung , phường Tân Thuận Đông, Quận 7
 156. Cho thuê căn hộ cao cấp, 0311, Hoàng Minh Giám, phường P.9, Quận Phú Nhuận
 157. Nhượng quyền sử dụng đất ở-đất thổ cư phường Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai
 158. Cần bán nhà phố, 390/33, Cách Mạng Tháng 8 , phường 11, Quận 3
 159. Cần bán căn hộ cao cấp dự án Phú Mỹ Thuận, Huỳnh Tấn Phát , Huyện Nhà Bè
 160. Cần bán căn hộ chung cư, Lầu 2, lô K, Thanh Đa , phường 27, Quận Bình Thạnh
 161. Nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, phường Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 162. Cần bán nhà phố, 80, Quốc lộ 13, phường 26, Quận Bình Thạnh
 163. Cho thuê nhà phố, 514/8, Hàm Tử , phường 6, Quận 5
 164. Cho thuê villa-biệt thự dự án Khu biệt thự Thảo Nguyên, Quận 9
 165. Nhượng quyền sử dụng đất ở-đất thổ cư, 463 - 20, Nam Hòa, Quận Thủ Đức
 166. Cần bán villa-biệt thự, 652/17, Cộng Hoà , phường 13, Quận Tân Bình
 167. Cần bán nhà phố, 1161, Trần Hưng Đạo , phường 5, Quận 5
 168. Cần bán căn hộ chung cư, 310 Lô D, Nguyễn Thiện Thuật , phường 1, Quận 3
 169. Cần bán nhà phố, 280, Tùng Thiện Vương, Quận 8
 170. Cần bán căn hộ cao cấp, 12 bis 2, Nguyễn Văn Quá , phường Đông Hưng Thuận, Quận 12
 171. Cần bán nhà phố, 68/11, Đồng Đen , phường 14, Quận Tân Bình
 172. Cần bán nhà phố, 242/47/26, Nguyễn Thiện Thuật , phường 3, Quận 3
 173. Cho thuê căn hộ cao cấp, 312, Nguyễn Thượng Hiền , phường 5, Quận Phú Nhuận
 174. Cần bán nhà phố, 1669/16, Huỳnh Tấn Phát , phường Phú Mỹ, Quận 7
 175. Cần bán nhà tạm, 39 - 41, Đường Số 12 , phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
 176. Cần bán nhà phố, số 44, Đường Số 19 (p.tân Quý) , phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM.
 177. Cần bán nhà phố, 163/14/49, Tô Hiến Thành , phường 13, Quận 10
 178. Cần bán nhà phố, 38/34A, Gò Dầu , phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
 179. HCM - Một loạt nhà Q7 rẻ đẹp 300-900tr & nhà cao cấp chỉ có tại đây !!!
 180. Nhượng quyền sử dụng đất ở-đất thổ cư, 70, Tô Vĩnh Diện , phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
 181. Cần bán nhà phố, 551/20, Phạm Văn Chí , phường 7, Quận 6
 182. Cần bán nhà phố, 25/3, Thống Nhất , phường 16, Quận Gò Vấp
 183. Cần bán nhà phố, 77, Trang Tử , phường 14, Quận 5
 184. Nhượng quyền sử dụng đất ở-đất thổ cư, Nguyễn Văn Linh , Quận 7
 185. Cần bán nhà phố, 222/24/2G, Bùi Đình Tuý , Quận Bình Thạnh
 186. Cần bán nhà phố, 461/1, An Dương Vương , phường 14, Quận 5
 187. Cần bán nhà phố, 156, Dương Tử Giang , phường 15, Quận 5
 188. Cần bán nhà phố, 203, Phạm Phú Thứ , Quận Tân Bình
 189. Cần bán nhà phố, Đường 762 Hồng Bàng , phường 11, Quận 11
 190. Cần bán nhà phố, 428, Đường 3/2 , phường 4, Quận 10
 191. Cần bán nhà phố, 40/4, Trần Đình Xu , phường Cô Giang, Quận 1
 192. Cho thuê văn phòng, 77, Bàu Cát 6 , phường 14, Quận Tân Bình
 193. Cần bán nhà phố, 606/86/14, Đường 3/2 , phường 14, Quận 10
 194. Cho thuê căn hộ chung cư, 234, Phan Văn Trị , phường 11, Quận Bình Thạnh
 195. Cho thuê nhà kho - xưởng, 63, Đường số 11, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
 196. Cần bán nhà phố, 246, Nguyễn Đình Chiểu , phường 6, Quận 3
 197. Cần bán nhà phố, 273/29, Tô Hiến Thành , phường 13, Quận 10
 198. Cho thuê văn phòng, 25, Đào Duy Anh , phường 9, Quận Phú Nhuận
 199. Nhượng quyền sử dụng đất ở-đất thổ cư, Quang Trung , phường 5, Quận Gò Vấp
 200. Cần bán nhà phố, 24/2, Cách Mạng Tháng 8 , phường 5, Quận Tân Bình
 201. Cần bán nhà phố, 22, Duy Tân, phường 8, Quận Tân Bình
 202. Cho thuê mặt bằng-cửa hàng, 2A, Bàu Cát 3 , phường 14, Quận Tân Bình
 203. Cho thuê nhà phố, 17_19 Lô C7, Hoa Trà, phường 7, Quận Phú Nhuận
 204. Cho thuê villa-biệt thự, 139, Hoàng Hoa Thám , phường 13, Quận Tân Bình
 205. Cần bán nhà phố, 73/486, Phan Huy Ích , phường 12, Quận Gò Vấp
 206. Cho thuê nhà phố, 284, Cộng Hoà , phường 13, Quận Tân Bình
 207. Cần bán nhà phố, 351/7, Nơ Trang Long , phường 13, Quận Bình Thạnh
 208. Cần bán nhà phố, 53, Út Tịch , phường 4, Quận Tân Bình
 209. Cần bán nhà phố, 1007/85/9, Lạc Long Quân , phường 11, Quận Tân Bình
 210. Cần bán nhà phố, 895/13, Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
 211. Cho thuê nhà phố, 10, Nguyễn Ảnh Thủ , phường Hiệp Thành, Quận 12
 212. Nhượng quyền sử dụng đất dự án-quy hoạch phường 7, Quận 8
 213. Cần bán nhà phố, 33/13 Bis, Điện Biên Phủ, phường Phường 15, Quận Bình Thạnh
 214. Nhượng quyền sử dụng đất dự án-quy hoạch, Số thửa 23, phường Xã Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai.
 215. Cho thuê nhà phố, 281 - 283, Phạm Thế Hiển, phường P. 3, Quận 8
 216. Cần bán nhà phố, 7C, Nơ Trang Long , phường 7, Quận Bình Thạnh
 217. Cần bán nhà phố, 220/44E1, Xô Viết Nghệ Tĩnh , phường 21, Quận Bình Thạnh
 218. Cho thuê văn phòng, 116D, Hoàng Diệu , phường 12, Quận 4
 219. Cần bán nhà phố, Trần Bình Trọng , phường 1, Quận 5
 220. Cần bán nhà phố, 326, Cộng Hoà , phường 13, Quận Tân Bình
 221. Cần bán nhà phố, 333/13, Nguyễn Trọng Tuyển , phường 1, Quận Tân Bình
 222. Cho thuê căn hộ cao cấp, 03-92, Nguyễn Hữu Cảnh , phường 22, Quận Bình Thạnh
 223. Nhượng quyền sử dụng đất ở-đất thổ cư, phường Huyện Châu Đức, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu.
 224. Cần bán villa-biệt thự, LKE 06, Thành phố Nha Trang, Nha Trang, Khánh Hòa.
 225. căn hộ cao cấp dự án Cao ốc căn hộ Saigonres Tower
 226. Mời Quý vị đăng tin BĐS miễn phí tại nhadat.de
 227. Trợ giúp tư vấn pháp lý về BĐS tại nhadat.de
 228. Cần bán nhà phố, 24/37, Nguyễn Trãi, Ninh Kiều, Cần Thơ.
 229. Bán căn hộ 70m2 lầu 8 Sky Garden 3
 230. Bán nhà 3.3x10m Q8 giá chỉ 890tr!
 231. Cho thuê nhà 3l,8x17 gần khu sân bay qTB,giá 2500USD/th
 232. Cho thuê nhà 3l,8x20 qTB giá 4000usd/th
 233. Cho thuê nhà 7x11m,2mt q10 giá 12tr/th
 234. Cho thuê nhà 3l,20x20m,q1,có hầm,tiện làm nhà hàng
 235. Cho thuê nhà đẹp,5x16m qTB,giá 10tr/th
 236. Cho thuê nhà 4x25m,qPN,11phòng,tiện làm ks
 237. Cho thuê nhà mt 6l mới xây 7x18m,q1
 238. Cho thuê nhà biệt thự 8,2x27m Nguyễn Thái Bình
 239. Nhà nc mặt tiền q8,4.5x20m giá 15tr/th
 240. Cho thuê căn hộ lầu cao,100m2 CCCC Khánh Hội 2
 241. TPHCM-Cần bán 01 căn nhà cấp 4 ở Q.Tân Phú
 242. Biệt thư, nhà liền kề, chung cư tại Hà Nội
 243. Nhà vườn đẹp, giá đầu tư 1/3 giá chính thức.
 244. Cần mua căn hộ chung cư dự án căn hộ Quốc Cường, Quận 7, TP.HCM.
 245. Bán đất thổ cư: 4,2m x 23m – 4,2m x 23m nở hậu 5,7m
 246. Cho thuê căn hộ cao cấp dự án Dự án Saigon Pearl, Nguyễn Hữu Cảnh , phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
 247. Cần tiền nhượng gấp nền đất ở Licogi16, giá rẻ , thích hợp đầu tư. Lô L28, gần trường học
 248. Cần bán nhà phố đường số 10, phường Tân Quy, quận 7
 249. tìm người ở ghép hoặc ai có phòng trọ thì giới thiệu mìh với nha
 250. NHA TRANG-Nhà trung tâm thành phố đê, tiện xây Khách sạn nhìu sao đây. Giá rất good!!