PDA

Xem phiên bản đầy đủ : hàng chất lượng tôt giới thiệu bà con BỘ LƯU ĐIỆNglobeco
02-06-2012, 08:21 AM
[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.67832500_13377827305.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/549/bo-luu-dien-santak-true-online-3c3ex40ks.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE 3C3-EX40KS (http://globejsc.vn/sanpham/549/bo-luu-dien-santak-true-online-3c3ex40ks.html)
[*=center]275.000.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.41481000_1337780823ex20.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/548/bo-luu-dien-santak-true-online-3c3ex30ks.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE 3C3-EX30KS (http://globejsc.vn/sanpham/548/bo-luu-dien-santak-true-online-3c3ex30ks.html)
[*=center]230.500.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.70526500_1337780572ex20.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/547/bo-luu-dien-santak-true-online-3c3ex20ks.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE 3C3-EX20KS (http://globejsc.vn/sanpham/547/bo-luu-dien-santak-true-online-3c3ex20ks.html)
[*=center]185.000.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.82367400_13377838917.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/552/bo-luu-dien-santak-true-online-3c3ex20ks.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE 3C3-EX20KS (http://globejsc.vn/sanpham/552/bo-luu-dien-santak-true-online-3c3ex20ks.html)
[*=center]172.050.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.12254500_13377831887.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/551/bo-luu-dien-santak-true-online-3c15ksnx.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE 3C15KS_N+X (http://globejsc.vn/sanpham/551/bo-luu-dien-santak-true-online-3c15ksnx.html)
[*=center]145.250.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.14060100_13377829877.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/550/bo-luu-dien-santak-true-online-3c10ksnx.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE 3C10KS_N+X (http://globejsc.vn/sanpham/550/bo-luu-dien-santak-true-online-3c10ksnx.html)
[*=center]92.550.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.38372400_13379151071.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/558/bo-luu-dien-santak-true-online-c10kse.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE C10KSE (http://globejsc.vn/sanpham/558/bo-luu-dien-santak-true-online-c10kse.html)
[*=center]72.565.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.64598800_13377442491.JPG (http://globejsc.vn/sanpham/542/bo-luu-dien-santak-online-c10k.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK ONLINE C10K (http://globejsc.vn/sanpham/542/bo-luu-dien-santak-online-c10k.html)
[*=center]69.000.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.77408600_13377041655.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/538/bo-luu-dien-santak-true-online-c10ke.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE C10KE (http://globejsc.vn/sanpham/538/bo-luu-dien-santak-true-online-c10ke.html)
[*=center]62.300.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.58340900_132488753715.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/63/bo-luu-dien-ups-apc-surt6000rmxli--6000va-rackmount.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) APC SURT6000RMXLI - 6000VA RACKMOUNT (http://globejsc.vn/sanpham/63/bo-luu-dien-ups-apc-surt6000rmxli--6000va-rackmount.html)
[*=center]62.073.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.53960600_13247678054.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/53/bo-luu-dien-ups-apc-surt10000rmxli--10kva-rackmount.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) APC SURT10000RMXLI - 10KVA RACKMOUNT (http://globejsc.vn/sanpham/53/bo-luu-dien-ups-apc-surt10000rmxli--10kva-rackmount.html)
[*=center]61.655.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.29347700_132476492113.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/43/bo-luu-dien-ups-apc-surt10000xli--10kva.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC SURT10000XLI - 10KVA (http://globejsc.vn/sanpham/43/bo-luu-dien-ups-apc-surt10000xli--10kva.html)
[*=center]59.565.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.26891700_13248743776.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/54/bo-luu-dien-ups--apc-surt6000xli--6kva.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) APC SURT6000XLI - 6KVA (http://globejsc.vn/sanpham/54/bo-luu-dien-ups--apc-surt6000xli--6kva.html)
[*=center]59.147.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.81477400_13248752167.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/55/bo-luu-dien-ups-apc-surt8000rmxli--6kva-rackmount.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) APC SURT8000RMXLI - 6KVA RACKMOUNT (http://globejsc.vn/sanpham/55/bo-luu-dien-ups-apc-surt8000rmxli--6kva-rackmount.html)
[*=center]56.430.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.39133400_132476513413.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/44/bo-luu-dienups-apc-surt8000xli8kva.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN(UPS) APC SURT8000XLI-8KVA (http://globejsc.vn/sanpham/44/bo-luu-dienups-apc-surt8000xli8kva.html)
[*=center]56.221.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.36697300_13326907173.JPG (http://globejsc.vn/sanpham/470/bo-luu-dienups-emerson-liebert-gxt310000rt23010000va--9000w.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN(UPS) EMERSON LIEBERT GXT3-10000RT230(10000VA / 9000W) (http://globejsc.vn/sanpham/470/bo-luu-dienups-emerson-liebert-gxt310000rt23010000va--9000w.html)
[*=center]49.533.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.18763900_13377803252.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/546/bo-luu-dien-santak-rack-mount-true-online-c6kr--6kva.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK RACK MOUNT TRUE -ONLINE C6KR - 6KVA (http://globejsc.vn/sanpham/546/bo-luu-dien-santak-rack-mount-true-online-c6kr--6kva.html)
[*=center]46.500.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.70321100_132851858020.JPG (http://globejsc.vn/sanpham/149/bo-luu-dienups-eaton-edx10000h10000va7000w.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN(UPS) EATON EDX10000H(10000VA/7000W) (http://globejsc.vn/sanpham/149/bo-luu-dienups-eaton-edx10000h10000va7000w.html)
[*=center]46.398.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.49105900_13379147631.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/557/bo-luu-dien-santak-true-online-c6kse.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE C6KSE (http://globejsc.vn/sanpham/557/bo-luu-dien-santak-true-online-c6kse.html)
[*=center]45.780.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.31811400_13377052537.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/541/bo-luu-dien-santak-online-c6k.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK ONLINE C6K (http://globejsc.vn/sanpham/541/bo-luu-dien-santak-online-c6k.html)
[*=center]43.800.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.43818600_13377040125.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/537/bo-luu-dien-santak-true-online-c6ke.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE C6KE (http://globejsc.vn/sanpham/537/bo-luu-dien-santak-true-online-c6ke.html)
[*=center]41.500.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.01389600_132476566115.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/46/bo-luu-dien-ups-apc-sua5000rmi5u--5000va-rackmount.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC SUA5000RMI5U - 5000VA RACKMOUNT (http://globejsc.vn/sanpham/46/bo-luu-dien-ups-apc-sua5000rmi5u--5000va-rackmount.html)
[*=center]40.755.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.77201900_132476613317.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/48/bo-luu-dien-ups-apc-surtd5000xli--5kva.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) APC SURTD5000XLI - 5KVA (http://globejsc.vn/sanpham/48/bo-luu-dien-ups-apc-surtd5000xli--5kva.html)
[*=center]37.411.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.48014400_13326912854.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/471/bo-luu-dien-ups-emerson-gxt36000rt2306000va4800w.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON GXT3-6000RT230(6000VA/4800W) (http://globejsc.vn/sanpham/471/bo-luu-dien-ups-emerson-gxt36000rt2306000va4800w.html)
[*=center]37.202.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.34933300_13326915044.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/472/bo-luu-dien-ups-emerson-gxt35000rt2305000va4000w.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN UPS EMERSON GXT3-5000RT230(5000VA/4000W) (http://globejsc.vn/sanpham/472/bo-luu-dien-ups-emerson-gxt35000rt2305000va4000w.html)
[*=center]34.694.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.18337000_132852001021.JPG (http://globejsc.vn/sanpham/154/bo-luu-dien-ups-eaton-9135-6000va4200w.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) EATON 9135 (6000VA/4200W) (http://globejsc.vn/sanpham/154/bo-luu-dien-ups-eaton-9135-6000va4200w.html)
[*=center]34.067.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.32765900_132851757419.JPG (http://globejsc.vn/sanpham/147/bo-luu-dienups-eaton-edx6000h6000va4200w.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN(UPS) EATON EDX6000H(6000VA/4200W) (http://globejsc.vn/sanpham/147/bo-luu-dienups-eaton-edx6000h6000va4200w.html)
[*=center]31.141.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.66062800_132488674512.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/60/bo-luu-dien-ups-apc--surtd3000rmxli--3kva-rackmount.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) APC SURTD3000RMXLI - 3KVA RACKMOUNT (http://globejsc.vn/sanpham/60/bo-luu-dien-ups-apc--surtd3000rmxli--3kva-rackmount.html)
[*=center]28.842.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.75107000_132476590716.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/47/bo-luu-dien-ups-apc-surt2000rmxli-2kva-rackmount.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC SURT2000RMXLI -2KVA RACKMOUNT (http://globejsc.vn/sanpham/47/bo-luu-dien-ups-apc-surt2000rmxli-2kva-rackmount.html)
[*=center]26.125.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.23144200_132476632318.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/49/bo-luu-dien-upsapc-surtd3000xli3kva.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN (UPS)APC SURTD3000XLI-3KVA (http://globejsc.vn/sanpham/49/bo-luu-dien-upsapc-surtd3000xli3kva.html)
[*=center]25.707.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.71084400_13377801902.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/545/bo-luu-dien-santak-rack-mount-true-online-c3kr.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK RACK MOUNT TRUE ONLINE C3KR (http://globejsc.vn/sanpham/545/bo-luu-dien-santak-rack-mount-true-online-c3kr.html)
[*=center]23.600.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]


[*=center]

[*=center]http://globejsc.vn/public/images/upload/thumbnail/0.40192900_13379142331.jpg (http://globejsc.vn/sanpham/556/bo-luu-dien-santak-true-online-c3kse.html)
[*=center]BỘ LƯU ĐIỆN SANTAK TRUE ONLINE C3KSE (http://globejsc.vn/sanpham/556/bo-luu-dien-santak-true-online-c3kse.html)
[*=center]22.860.000 VNĐ
[*=center]Chọn so sánh
[*=center]