Các thành viên tham gia đấu giá phải tuân thủ các quy định đăng bài và quy định đấu gia theo các quy định sau:

Member tạo topic :

  1. Hình ảnh ..........
  2. Sản phẩm ...............
  3. Mô tả tình trạng ................
  4. Giá khởi điểm ......................
  5. Bước giá ...............................
  6. Thời gian kết thúc ...................
  7. Điện thoại và địa chỉ nhận hàng ...............

Member tham gia đấu giá :

  1. Giá .......
  2. Địa chỉ..........
  3. Tên và điện thoại ...........