Gia hạn visa 1 năm(Renew a visa 1 year)Ký hiệu MIỄN THỊ THỰC là gì?
(What is sign Visa exemption?)


Visa thị thực ký hiệu MIỄN THỊ THỰC – Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam. (Visa Visa exemption – issued to people working with enterprises in Viet Nam)
Ký hiệu MIỄN THỊ THỰC có các loại visa sau: (Sign Visa exemption has the following forms)
1 tháng 1 lần ( 1 month -single entry)
3 tháng 1 lần ( 3 months – single entry)
3 tháng nhiều lần ( 3months – multiple entries)
6 tháng nhiều lần ( 6 months- multiple entries)
1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)
Gia hạn visa 1 năm 1 lần là thời hạn khách xin thêm 1 năm 1 lần kể từ ngày hết hạn (Renew visa 1 year – single entry is the period time which clients claim more 1 year – single entry from the expiry date

  • Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company)

Gia hạn visa 1 năm 1 lần (Renew a visa 1 year -single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – single entry)
Gia hạn visa 1 năm nhiều lần (Renew a visa 1 year – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)

Gia hạn visa 1 năm 1 lần (Renew a visa 1 year -single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – single entry)
Gia hạn visa 1 năm nhiều lần (Renew a visa 1 year – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact)

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
Website: Xin Visa, dịch vụ xin Visa chuyên nghiệp nhanh chóng - Visa Bảo Ngọc