Phải công nhận người dân giờ thông minh phết. chọn nơi được đối xử tử tế để đc tôn trọng
https://nhadautu.vn/thue-bao-cac-mang-o-at-chuyen-sang-viettel-d22807.html