1/ GBA: 500k. (ngoại hình: trầy,kèm mấy băng game)
4/ 2 máy PS1: 600k (ko xé lẻ, 1 máy: 1 tay, 1 save, dây av; 1 máy chỉ có body)
5/ XBOX 360: 1tr5 (trầy, phụ kiện như hình)
GBC - DS LITE SOLD
Ảnh