USB 3G Viettel E1550
Giá: 560.000 VND

Huawei T-Mobile UMG1831 21Mbps
Giá: 1.250.000 VND

Router Wifi 3G Huawei E960
Giá: 1.600.000 VND

3G Router Wifi Huawei E5830
Giá: 2.790.000 VND

GSM/GPRS Modem G2403
Giá: 1.999.000 VND

USB 3G Huawei K3765
Giá: 1.050.000 VND

Getway 3G Router 432R
Giá: 1.050.000 VND

USB 3G Huawei Safaricom E1750
Giá: 990.000 VND

USB 3G E1550 Huawei MobiFone
Giá: 799.000 VND

USB 3G ZTE T-Mobile MF637U
Giá: 990.000 VND

USB 3G ZTE Rogers 668
Giá: 1.350.000 VND

Router Wifi 3G Huawei E585 - Nhỏ, gọn
Giá: 2.999.000 VND