ông bác ở hàn quốc về có đem con LG gram này về, được cho xài thử vài em bị kinh ngạc vì nó nhẹ quá trời