1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

Chào mừng bạn đến với TrieuDo.com. Công ty cổ phần thương mại Triệu Đô (Giấy Đăng ký Công ty số 0310226208) (“TrieuDo.com”, "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (như được mô tả dưới đây) cho bạn, tùy thuộc vào các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ sau đây (sau đây được gọi tắt là "TOS"). Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật TOS theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi TOS được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TOS đã được cập nhật. Bạn có thể xem bản TOS mới nhất vào bất cứ thời điểm nào.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi TrieuDo.com, bạn và TrieuDo.com tại từng thời điểm sẽ phải theo đúng các chỉ dẫn được niêm yết hoặc các quy định áp dụng cho các dịch vụ đó có thể được niêm yết theo từng thời điểm. Tất cả các chỉ dẫn hoặc quy định đó (bao gồm không giới hạn Quy định đăng tin của chúng tôi) được đưa vào bản TOS này dưới dạng tham chiếu. Trong đa số các trường hợp, các chỉ dẫn và quy định là cụ thể cho từng phần riêng biệt của Dịch Vụ và sẽ giúp bạn áp dụng TOS cho phần riêng biệt đó, nhưng trong trường hợp có sự không thống nhất giữa TOS với bất kỳ quy định hoặc chỉ dẫn nào, bản TOS sẽ có hiệu lực áp dụng. TrieuDo.com và/hoặc các công ty công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác, được quy định theo các Điều Khoản khác nhau thỏa thuận về Sử Dụng Dịch Vụ trong các trường hợp mà bản TOS này không được áp dụng cho các dịch vụ khác đó, nếu và trong phạm vi được loại trừ một cách rõ ràng bởi các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ khác nhau đó.

2. MÔ TẢ VỀ DỊCH VỤ

Qua dịch vụ do TrieuDo.com cung cấp, người sử dụng có thể tiếp cận rất nhiều nguồn trợ giúp, trong đó bao gồm nhiều công cụ truyền thông, các diễn đàn, các dịch vụ mua sắm, các dịch vụ tìm kiếm, nội dung được cá nhân hóa và dịch vụ lập trình có nhãn hiệu (sau đây được gọi là "Dịch Vụ") qua mạng lưới các tài sản của công ty, có thể được tiếp cận qua nhiều phương tiện truyền thông hoặc thiết bị khác nhau hiện đã được biết tới hoặc sau này sẽ được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Mạng Toàn Cầu (World Wide Web), các dịch vụ truyền thông hoặc điện thoại di động (ví dụ như SMS - Dịch Vụ Nhắn Tin Ngắn), và/hoặc các giao thức hoặc dịch vụ viễn thông hoặc Internet khác (ví dụ như WAP-Giao Thức Ứng Dụng Không Dây). Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo và việc quảng cáo này là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của TrieuDo.com. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này có thể bao gồm một số thông tin liên lạc của TrieuDo.com, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, các thông báo về quản trị và Bản Tin TrieuDo.com, và các thông tin liên lạc này được coi là một phần trong việc tham gia TrieuDo.com và bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này. Trừ khi có quy định rõ ràng, mọi tính năng mới làm tăng thêm hoặc cải tiến Dịch Vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các tính năng mới của TrieuDo.com, đều phải theo đúng các quy định trong TOS. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ được cung cấp theo nguyên tắc "NGUYÊN TRẠNG" và TrieuDo.com không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, xóa, chuyển giao không đúng hoặc không lưu trữ các thông tin liên lạc của người sử dụng hoặc các thông số thiết lập cụ thể thuộc về cá nhân. Bạn chịu trách nhiệm cho việc tiếp cận Dịch vụ, và việc tiếp cận này có thể liên quan tới việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí đường truyền). Bạn phải chịu trách nhiệm cho các phí nói trên, bao gồm các phí liên quan tới việc phát hoặc hiển thị thông tin quảng cáo. Ngoài ra, bạn phải trang bị và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ.

Trừ khi có quy định rõ ràng khác, các thông tin có trong Dịch Vụ hoặc liên quan tới bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào nằm trong Dịch Vụ sẽ không được coi là lời chào mời có giá trị ràng buộc của chúng tôi hoặc của một bên thứ ba tương ứng, nhưng có thể được coi là lời mời để bạn đặt mua hàng. Đối với các hợp đồng liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của bất kỳ một bên thứ ba nào, được cung cấp kèm theo như là một phần của Dịch Vụ, các hợp đồng đó sẽ được coi là đã ký kết khi chúng tôi hoặc bên thứ ba tương ứng chấp nhận đơn đặt hàng của bạn cho các sản phẩm và dịch vụ đó hoặc cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ theo đơn đặt hàng của bạn.

Xin hiểu rằng TrieuDo.com đã tạo ra những vùng giới hạn truy cập chung nhất định trên Dịch Vụ và bạn sẽ phải hoàn tất các điều kiện cụ thể để có thể truy cập và xem các vùng này.

3. CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ


Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bạn cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác.,Bạn cũng đồng ý rằng: (a) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch Vụ và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu TrieuDo.com có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin mới nhất, không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác, TrieuDo.com có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này. TrieuDo.com quan tâm tới sự an toàn và sự riêng tư của tất cả những người sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, xin nhớ rằng Dịch Vụ này được thiết kế để thu hút đông đảo người sử dụng. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn có trách nhiệm xác định xem bất kỳ các Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung nào (như được định nghĩa trong Mục 6 dưới đây) có thích hợp cho con của bạn hay không. Tương tự, nếu bạn là trẻ em, xin hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để xem liệu Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung có phù hợp với bạn hay không. Mặc dù có quy định như đã nêu ở trên, chúng tôi có thể cho phép bạn sử dụng một số phần của Dịch Vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong trường hợp đó, danh tính của bạn sẽ được dựa trên các phương tiện nhận dạng khác mà chúng tôi cho là thích hợp. Trong các trường hợp thích hợp, việc nhận dạng có thể được tiến hành dựa trên dữ liệu nhận dạng máy điện thoại di động hoặc việc đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ liên lạc của bạn, ví dụ như số đăng ký hoặc số MSISDN (Mạng Kỹ Thuật Số Cung Cấp Dịch Vụ Tích Hợp cho Dịch Vụ Di Động (Mobile Service Integrated Services Digital Network)) do người điều hành mạng của bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng thông tin đó có thể được thu thập và tiết lộ cho chúng tôi và có thể được sử dụng theo qui định của bản TOS này.

4. QUY ĐỊNH VỀ SỰ RIÊNG TƯ CỦA TRIEUDO.COM


Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân thủ theo đúng Quy Định về Sự Riêng Tư của chúng tôi. Quy Định về Sự Riêng Tư được tham chiếu tới trong bản TOS này và là một phần của bản TOS này. Khi cung cấp Dữ Liệu Đăng Ký và các thông tin khác về bản thân bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các bên thứ ba, như được trình bày trong Quy Định về Sự Riêng Tư, và bạn chấp thuận việc sử dụng hoặc tiết lộ đó. Hơn nữa, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Đăng Ký của bạn và / hoặc việc sử dụng Dịch vụ, bạn đã yêu cầu nhận và đồng ý nhận các thông tin, tài liệu từ TrieuDo.com theo từng thời điểm. Bạn hiểu rằng thông qua việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bạn đồng ý việc tập hợp và sử dụng (như đã nêu trong mục Quy Định về Sự Riêng Tư) thông tin này, bao gồm việc chuyển tải các thông tin này tới Hoa Kỳ và các quốc gia khác cho việc lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi TrieuDo.com và các thành viên.

5. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho TrieuDo.com về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. TrieuDo.com không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại Mục 5 này.

6. HÀNH VI ỨNG XỬ CỦA THÀNH VIÊN

Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư, thẻ hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là "Nội Dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải TrieuDo.com, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung mà bạn đăng tải, đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác qua Dịch Vụ. TrieuDo.com không kiểm soát hoặc theo dõi Nội Dung được đăng qua Dịch Vụ và, vì vậy, không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Bạn hiểu và xác nhận rằng khi sử dụng Dịch Vụ bạn có thể tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối. Trong mọi trường hợp, TrieuDo.com hoặc các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các công ty, tổ chức, các viên chức, đại diện hoặc nhân viên có liên quan của chúng tôi, tùy từng trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi Nội Dung, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, bất kỳ trường hợp nào tiếp xúc với Nội Dung gây khó chịu, không nghiêm túc hoặc có thể bị phản đối, mọi sai sót hoặc sơ suất trong Nội Dung, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới mọi hình thức phát sinh do việc sử dụng Nội Dung được đăng, gửi qua thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác qua Dịch Vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để:

(a). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào bị coi là bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của những người khác, lật đổ, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu hoặc trái với lợi ích công cộng, trật tự công cộng hoặc sự bình ổn quốc gia trong tất cả các phạm vi pháp lý có liên quan;

(b). gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(c). mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của TrieuDo.com, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;

(d). giả mạo thông tin trong phần đầu thư hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải qua Dịch Vụ;

(e). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không có quyền được truyền đi theo quy định của bất kỳ điều luật nào hoặc theo bất kỳ mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);

(f). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào;

(g). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt", "kế hoạch kim tự tháp" không được mong muốn hoặc không được phép, hoặc bất kỳ dạng quảng cáo nào khác, trừ ở những nơi (chẳng hạn như mua sắm) được dành riêng cho mục đích đó;

(h). tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

(i). phá rối luồng thông tin liên lạc bình thường, khiến màn hình "chạy" nhanh hơn những người sử dụng Dịch Vụ khác có thể đánh máy, hoặc có hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới khả năng của những người sử dụng khác trong việc trao đổi thông tin trực tiếp;

(j). gây cản trở hoặc phá rối Dịch Vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch Vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch Vụ;

(k). cố ý hoặc vô ý vi phạm các điều luật, đạo luật, sắc lệnh, quy chế, nội quy hoặc quy tắc, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các quy định, quy tắc, thông báo, chỉ thị hoặc hướng dẫn của bất kỳ cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc các trung tâm giao dịch chứng khoán khác;

(l). cung cấp các tài liệu hỗ trợ hoặc các nguồn (hoặc để che giấu hoặc ngụy tạo về bản chất, vị trí, nguồn gốc hoặc chủ sở hữu của các tài liệu hỗ trợ hoặc nguồn) đến các tổ chức mà Chính phủ xác định là các tổ chức khủng bố nước ngoài.

(m) "theo lén" hoặc quấy rối người khác;

(n). có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác và / hoặc

(o) thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người sử dụng khác có liên quan đến các quy định và các hoạt động bị cấm được quy định tại các điều khoản vừa nói ở trên.

Bạn xác nhận rằng TrieuDo.com có thể sàng lọc hoặc không sàng lọc trước Nội Dung, nhưng TrieuDo.com và những người được ủy quyền của mình sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyết định của họ từ chối, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào có sẵn qua Dịch Vụ. Không giới hạn ở phạm vi nói trên, chúng tôi và những người ủy quyền của chúng tôi sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội Dung nào (cho dù bạn có phải là người cung cấp hay không) mà chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng đã vi phạm TOS hoặc đã bị cáo buộc là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc có thể bị phản đối theo quan điểm riêng của chúng tôi, mà không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn, vì bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc loại bỏ đó. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm cả việc tin tưởng vào độ chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của Nội Dung đó. Về vấn đề này, bạn xác nhận rằng bạn có thể không phụ thuộc vào bất kỳ Nội Dung nào do TrieuDo.com thiết lập hoặc được gửi choTrieuDo.com, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thông tin trong Các Bản Tin của TrieuDo.com và trong tất cả các phần khác của Dịch Vụ.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng TrieuDo.com có thể tùy theo quyết định của mình, truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội Dung nếu luật pháp quy định như vậy hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân theo thủ tục pháp lý; (b) thực hiện TOS; (c) giải quyết các trường hợp khiếu nại về việc bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (d) phản hồi yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (e)bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của TrieuDo.com, những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi và công chúng.

Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và việc truyền tải Dịch Vụ, trong đó bao gồm cả Nội Dung của bạn, có thể liên quan tới (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (b) việc thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng kết nối.

Bạn hiểu rằng Dịch vụ và phần mềm hỗ trợ trong Dịch vụ này có thể bao gồm các yếu tố an ninh cho phép tài liệu kỹ thuật số có thể được bảo vệ, và việc sử dụng tất cả những tài liệu này phụ thuộc vào quy định về sử dụng do TrieuDo.com thiết lập và/hoặc nhà cung cấp nội dung đã cung cấp nội dung cho các Dịch vụ này. Bạn không được cố gắng ghi đè hoặc phá hoại bất kỳ phần nào trong các quy định sử dụng được bao gồm trong Dịch vụ. Bất kỳ việc sao chép, xuất bản trái phép, phân phối hoặc công bố những tài liệu được cung cấp cho Dịch vụ này, dù là một phần hay toàn bộ, sẽ bị nghiêm cấm.

7. BẢN CHẤT CỦA VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN MẠNG TRIEUDO.COM

Khi bạn đăng nhập vào TrieuDo.com, bạn hiểu rằng việc sử dụng Dịch vụ để đăng tải các thông tin điện tử (bao gồm và không giới hạn tới thư điện tử, câu hỏi tìm kiếm, gửi tin nhắn qua TrieuDo.com hoặc TrieuDo.com Group, đưa các hình ảnh và các tập tin lên TrieuDo.com Photos hoặc Briefcase hoặc các hoạt động Internet khác), bạn đang tạo ra việc trao đổi thông tin được gửi đi qua các mạng máy tính của TrieuDo.com, mà một số mạng trong đó nằm tại một nước, và một số vị trí khác tại các nước khác và một phần trong số chúng được nằm tại các nước khác. Kết quả là, và do cấu trúc hệ thống mạng và thực tiễn kinh doanh và bản chất của việc trao đổi thông tin điện tử, thậm chí việc trao đổi thông tin mà về bản chất có vẻ là diễn tra trong cùng phạm vi lãnh thổ có thể tạo ra việc chuyển giao thông tin trong phạm vi khác vùng lãnh thổ bất kể thực chất bạn đang ở đâu tại thời điểm chuyển giao thông tin. Theo đó, bằng cách đồng ý các điều khoản Dịch vụ này, bạn hiểu rằng việc sử dụng dịch vụ dẫn đến việc trao đổi thông tin giữa các vùng lãnh thổ khác nhau.

TrieuDo.com, bao gồm bất kì phiên bản dựa trên web nào, sẽ cho phép bạn và mọi người trao đổi thông tin lưu các thông tin trao đổi trong tài khoản TrieuDo.com của bạn nằm trên máy chủ TrieuDo.com. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập và tìm kiếm các tin nhắn trước đây của bạn từ bất kì máy tính nào có truy cập Internet. Cho dù bạn có sử dụng tính năng này hay không, những người sử dụng khác cũng có thể chọn sử dụng tính năng này để lưu các thông tin trao đổi với bạn trong tài khoản TrieuDo.com của họ. Việc bạn đồng ý vào điều khoản TOS dẫn đến việc bạn đồng ý cho TrieuDo.com lưu trữ những thông tin trao đổi này lên máy chủ của mình. Tùy từng thời điểm, TrieuDo.com sẽ gửi bạn thông báo qua TrieuDo.com để báo cho bạn biết về những thay đổi quan trọng của TrieuDo.com hoặc liên quan tới Dịch vụ. Những thông điệp này bạn sẽ không nhận được nếu bạn vi phạm điều khoản TOS bằng cách truy cập vào Dịch vụ theo một cách trái phép. Việc bạn đồng ý với điều khoản TOS này sẽ dẫn tới việc bạn đồng ý rằng bạn được cho rằng đã nhận bất kì và tất cả các thông báo mà sẽ được gửi cho bạn trong trường hợp bạn truy cập Dịch Vụ một cách hợp pháp.

8. CÁC CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG MANG TÍNH TOÀN CẦU

Thừa nhận rằng dịch vụ Internet mang tính toàn cầu, bạn đồng ý tuân theo tất cả các quy định pháp luật của nước sở tại liên quan tới việc quản lý mạng trực tuyến,và Nội Dung có thể chấp nhận được. Đặc biệt bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan tới việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật tại Việt Nam hoặc quốc gia mà bạn cư trú.

9. NỘI DUNG ĐƯA LÊN HOẶC PHÁT HÀNH NẰM TRONG DỊCH VỤ

TrieuDo.com sẽ không đòi hỏi quyền sở hữu Nội Dung mà bạn đưa lên hoặc phát hành nằm trong Dịch vụ. Tuy nhiên, ứng với Nội dung bạn đưa lên hoặc phát hành thuộc về phạm vi Dịch vụ truy cập công cộng, bạn đồng ý cho phép TrieuDo.com (trên phạm vi toàn cầu, không phải trả tiền bản quyền, không độc quyền và có thể chuyển nhượng được) như sau:

  • Đối với những Nội Dung mà bạn đăng lên hoặc phát hành trên bất kỳ trang truy cập công cộng nào của Dịch vụ của Công ty cổ phần thương mại Triệu Đô, bạn cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng bá, trưng bày công cộng những Nội dung này trên Dịch vụ chỉ duy nhất cho mục đích cung cấp và quảng cáo cụ thể cho Công ty cổ phần thương mại Triệu Đô đối với những Nội dung được đưa lên hoặc phát hành. Sự cho phép này chỉ tồn tại cho tới chừng nào bạn chọn tiếp tục đưa những Nội dung đó lên trên Dịch vụ và sẽ chấm dứt tại thời điểm bạn loại bỏ hoặc TrieuDo.com loại bỏ Nội Dung đó khỏi Dịch vụ.
  • Đối với hình ảnh, hình họa, thu âm, thu hình được đăng lên hoặc phát hành trên các trang truy cập công cộng của Dịch vụ của Tập đoàn TrieuDo.com, bạn cho phép sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng bá, trưng bày công cộng những Nội dung này trên Dịch vụ chỉ duy nhất cho mục đích cung cấp và quảng cáo cụ thể cho Công ty cổ phần thương mại Triệu Đô đối với những Nội dung được đưa lên hoặc phát. Giấy phép này chỉ tồn tại cho tới chừng nào bạn chọn tiếp tục đưa những Nội dung đó lên trên Dịch vụ và sẽ chấm dứt tại thời điểm bạn loại bỏ hoặc TrieuDo.com loại bỏ Nội Dung đó khỏi Dịch vụ.
  • Đối với các Nội Dung mà không phải là hình ảnh, hình họa, thu âm, thu hình mà bạn đưa lên hoặc phát thuộc về phạm vi Truy cập công cộng của Dịch vụ của Công ty cổ phần thương mại Triệu Đô, các giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi và đầy đủ giấy phép con để sử dụng, phân phối, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, quảng báo, trưng bày công cộng những Nội dung này (một phần hoặc toàn bộ) và kết hợp những Nội dung đó vào các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này.

Phạm vi “Truy cập công cộng” của Dịch vụ là những phạm vi trên mạng TrieuDo.com có các tính năng mà TrieuDo.com thiết lập để phục vụ công chúng. Ví dụ phạm vi truy cập công cộng của Dịch vụ sẽ bao gồm hệ thống TrieuDo.com và các mảng khác thuộc Công ty cổ phần thương mại Triệu Đô, được mở cho cả thành viên và khách. Tuy nhiên, phạm vi truy cập công cộng của Dịch vụ sẽ không bao gồm các mảng của Công ty cổ phần thương mại Triệu Đô mà chỉ được giới hạn cho các thành viên, các dịch vụ TrieuDo.com cho mục đích trao đổi thông tin cá nhân như bài viết hoặc Nhắn Tin hoặc các phạm vi nằm ngoài các tính năng hệ thống mạng TrieuDo.com như là các trang của Mạng Toàn Cầu (World Wide Web) mà có thể truy cập qua các siêu văn bản hoặc các liên kết khác không được điều khiển hoặc quản lý bởi TrieuDo.com.

10. ĐÓNG GÓP CHO TRIEUDO.COM

Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, tài liệu, và/hoặc đề xuất (“Đóng góp”) cho TrieuDo.com Thông qua các đề nghị hoặc trang web thông tin phản hồi, bạn xác nhận và đồng ý rằng: (a) Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; (b) TrieuDo.com không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các Đóng góp; (c) TrieuDo.com có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì, nói cách khác, trên các phương tiện truyền thộng; (d) TrieuDo.com có thể có những cách thức tương tự với những Đóng góp để xem xét và phát triển; (e) Đóng góp của bạn tư động trở thành tài sản của TrieuDo.com, không có bất cứ nghĩa vụ nào của TrieuDo.com đối với bạn; và (f) bạn không có quyền đối với bất cứ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ TrieuDo.com trong bất kỳ trường hợp nào.

11. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho TrieuDo.com và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của TrieuDo.com, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp dưới hình thức khác qua Dịch Vụ, phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ, việc bạn liên kết tới Dịch Vụ, việc bạn vi phạm TOS hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.

12. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ

Bạn đồng ý không tái bản, tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (bao gồm cả tài khoản TrieuDo.com của bạn), việc sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập vào Dịch Vụ.

13. THỰC TIỄN CHUNG LIÊN QUAN TỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ

Bạn xác nhận rằng TrieuDo.com có thể, tùy theo quyết định của mình, tạo ra các thực tiễn và giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với cách thức sử dụng Dịch Vụ, số ngày tối đa mà thư điện tử, các nội dung đăng tải trên bản tin hoặc Nội Dung khác được tải lên sẽ được Dịch Vụ lưu giữ. Cụ thể là, nhưng không giới hạn đối với phần quy định ở trên, khi sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý chấp nhận tuân theo thực tiễn được quy định tại Quy định về sự riêng tư liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ của bạn. Bạn đồng ý rằng TrieuDo.com không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc xóa hoặc không lưu giữ bất kỳ thông điệp nào và các thư từ liên lạc khác hoặc Nội Dung khác được lưu giữ hoặc được truyền bởi hoặc được cung cấp qua Dịch Vụ. Bạn xác nhận rằng TrieuDo.com giữ quyền xóa các tài khoản không sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Thêm nữa, bạn xác nhận rằng TrieuDo.com giữ quyền sửa đổi các thực tiễn và giới hạn chung này tại từng thời điểm tùy theo quyết định của TrieuDo.com, cho dù có hoặc không có thông báo, và bạn đồng ý rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi có sự sửa đổi như vậy sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các thực tiễn và giới hạn chung đã được sửa đổi đó.

14. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

TrieuDo.com giữ quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) cho dù có hoặc không có thông báo, vì bất kỳ lý do nào, cho dù áp dụng chung đối với tất cả mọi người hoặc chỉ giới hạn đối với bạn. Bạn đồng ý rằng TrieuDo.com không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ.

15. CHẤM DỨT

Bạn đồng ý rằng TrieuDo.com có thể, tùy theo các trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng tài khoản TrieuDo.com, bất kỳ địa chỉ email liên kết, và truy cập vào Dịch vụ, Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn đối với, (a) hành vi vi phạm, xâm phạm hoặc các hành vi có mục đích xấu hoặc vi phạm TOS hoặc các hướng dẫn hay thỏa thuận không liên kết khác, (b) những yêu cầu của việc thi hành pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác, (c) một yêu cầu của bạn (loại bỏ tài khoản được lập ban đầu), (d) xóa bỏ hoặc thay đổi nội dung nào đối với Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản đó), (e) các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật đột xuất, (f) không sử dụng trong thời gian dài, (g) bạn thực hiện các hành vi lừa dối hoặc các hành vi bất hợp pháp, và/hoặc (h) không chi trả bất cứ khoản phí nào của bạn đối với Dịch vụ. Việc chấm dứt sử dụng tài khoản TrieuDo.com của bạn bao gồm (a) xóa bỏ việc truy cập vào tất cả các đề nghị trong phạm vi Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại Triệu Đô, (b) xóa bỏ mật khẩu và tất cả các thông tin, tập tin liên quan và các nội dung gắn kết hoặc nằm trong tài khoản của bạn (hoặc bất cứ phần nào của tải khoản), và (c) ngăn cản việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng tất cả các chấm dứt được hình thành từ sự quyết định riêng của TrieuDo.com và rằng TrieuDo.com không có nghĩa vụ đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt sử dụng tài khoản của bạn, các địa chỉ liên kết hoặc truy cập vào Dịch Vụ.

16. GIAO DỊCH VỚI CÁC NHÀ QUẢNG CÁO

Dịch Vụ cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên quảng cáo đó. Việc liên lạc và các giao dịch kinh doanh của bạn với, hoặc việc bạn tham gia các chương trình khuyến mại của,các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm cả việc thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, và bất kỳ các điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc xác nhận nào khác liên quan tới các giao dịch đó, chỉ liên quan tới bạn và các nhà quảng cáo đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với chúng tôi, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng TrieuDo.com sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các nhà quảng cáo đó trên Dịch Vụ.

17. CÁC ĐƯỜNG LIÊN KẾT

Dịch Vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các đường liên kết tới các nguồn hoặc các trang web điện tử và trực tuyến khác. Bởi vì TrieuDo.com không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng TrieuDo.com không chịu trách nhiệm về tình trạng có sẵn của các trang web hoặc nguồn bên ngoài đó, và không xác nhận và cũng như không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ Nội Dung nào, quảng cáo, các sản phẩm, hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng TrieuDo.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan tới việc sử dụng hoặc căn cứ vào Nội Dung, các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên hoặc qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

18. TRIEUDO.COM QUYỀN SỞ HỮU

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Dịch Vụ và bất kỳ phần mềm cần thiết nào được sử dụng cùng với Dịch Vụ (sau đây được gọi là "Phần Mềm") chứa thông tin độc quyền và bảo mật, được bảo vệ bởi các điều luật về sở hữu trí tuệ hiện hành và các điều luật khác. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng Nội Dung có trong các quảng cáo hoặc thông tin được giới thiệu cho bạn qua Dịch Vụ hoặc các nhà quảng cáo được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật khác liên quan tới sở hữu. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng của TrieuDo.com hoặc các nhà quảng cáo, bạn đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh, thuê, cho thuê, vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ hoặc Phần Mềm.
TrieuDo.com cho phép bạn có quyền cá nhân, không thể chuyển nhượng được và không phải là độc quyền và sử dụng mã đối tượng của Phần Mềm của TrieuDo.com trên một máy vi tính; với điều kiện bạn không (và không cho phép bên thứ ba) sao chép, sửa đổi, tạo ra một tác phẩm dựa trên phần mềm đó, thiết kế đối chiếu, lắp ráp đối chiếu hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, bán, chuyển nhượng, bán lại giấy phép sử dụng, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật đối với phần mềm đó hoặc chuyển nhượng quyền đối với Phần Mềm đó. Bạn đồng ý không điều chỉnh Phần Mềm theo bất kỳ cách hoặc hình thức nào, không sử dụng các phiên bản được sửa đổi của Phần Mềm, cho các mục đích bao gồm (nhưng không giới hạn đối với) việc tiếp cận trái phép Dịch Vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ theo bất kỳ phương pháp nào không phải qua giao diện mà TrieuDo.com cung cấp cho bạn sử dụng để truy cập Dịch Vụ đó.

19. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:
a. BẠN HOÀN TOÀN PHẢI CHỊU RỦI RO VỀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SẴN". TRIEUDO.COM VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC ĐẠI DIỆN, CÁC ĐỐI TÁC, CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤYPHÉP, NHÀ CUNG CẤP VÀ NGƯỜI BÁN HÀNG CỦA TRIEUDO.COM TỪ CHỐI MỘT CÁCH RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ H̀NH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐÓI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA, TÌNH TRẠNG PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM (TRỪ NHỮNG BẢO ĐẢM MÀ VIỆC LOẠI TRỪ NHỮNG BẢO ĐẢM ĐÓ LÀ KHÔNG HỢP PHÁP).

b. TRIEUDO.COM VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC ĐẠI DIỆN , CÁC ĐỐI TÁC, CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP VÀ NGƯỜI BÁN HÀNG, CỦA TRIEUDO.COM KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (i) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, (ii) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐƯỢC CUNG CẤP KỊP THỜI, BẢO ĐẢM, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (iii) DỊCH VỤ SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO HOẶC TẠI TỪNG THỜI ĐIỂM QUA KÊNH MÀ BẠN LỰA CHỌN HOẶC SỬ DỤNG, (iv) THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC CÁC QUẢNG CÁO CÓ TRONG DỊCH VỤ, ĐƯỢC CUNG CẤP QUA DỊCH VỤ, HOẶC ĐƯỢC KẾT NỐI, TẢI XUỐNG HOẶC TRUY CẬP TỪ HOẶC QUA DỊCH VỤ (SAU ĐÂY GỌI LÀ "CÁC TÀI LIỆU"), HOẶC KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (iv) CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC CÁC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC MUA HOẶC BẠN CÓ ĐƯỢC QUA DỊCH VỤ (SAU ĐÂY GỌI LÀ "CÁC SẢN PHẨM") SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ MONG ĐỢI CỦA BẠN, VÀ (v) BẤT KỲ SAI SÓT NÀO TRONG PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC HIỆU CHỈNH.

c. SỰ TIN CẬY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO SẼ THUỘC QUYỀN CỦA BẠN VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO. CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ, CẢI TIẾN HOẶC HIỆU CHỈNH MỌI SAI SÓT HOẶC SƠ SUẤT TRONG BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU. CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CHÚNG TÔI CUNG CẤP THEO NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG", VÀ CHÚNG TÔI TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA HÀNG HÓA VÀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM NÀO.

d. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÓ ĐƯỢC QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ DO BẠN TÙY Ý TRUY CẬP VÀ TỰ CHỊU RỦI RO, VÀ BẠN SẼ HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI CHO MÁY TÍNH CỦA BẠN, HOẶC THIẾT BỊ KHÁC HOẶC VIỆC MẤT CÁC DỮ LIỆU DO VIỆC TẢI XUỐNG TÀI LIỆU ĐÓ.

e. MỌI TƯ VẤN HOẶC THÔNG TIN, CHO DÙ BẰNG MIỆNG HOẶC BẰNG VĂN BẢN MÀ BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ TRIEUDO.COM HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN HOẶC QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ, SẼ KHÔNG TẠO RA CÁC BẢO ĐẢM, MÀ CÁC BẢO ĐẢM NÀY KHÔNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY RÕ RÀNG TRONG TOS (BẢO LƯU ĐỐI VỚI VIỆC TRÌNH BÀY THÔNG TIN SAI LỆCH HOẶC GIAN LẬN CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NGƯỜI CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP).

f. MỘT SỐ ÍT NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ ĐÃ TỪNG BỊ BỆNH ĐỘNG KINH NHỒI MÁU CƠ TIM KHI Ở TRƯỚC NGUỒN ÁNH SÁNG HOẶC HÌNH NỀN CỦA MÀN HÌNH MÁY TÍNH HOẶC TRONG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TÌNH TRẠNG TRÊN CÓ THỂ GÂY RA TRIỆU CHỨNG ĐỘNG KINH KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN TRƯỚC THẬM CHÍ KHI NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG CÓ TIỀN SỬ BỆNH ĐỘNG KINH HOẶC NHỒI MÁU CƠ TIM TRƯỚC ĐÓ. NẾU BẠN, HOẶC BẤT CỨ NGƯỜI NÀO KHÁC TRONG GIA ĐÌNH BẠN, TỪNG BỊ BỆNH ĐỘNG KINH, HÃY THAM VẤN BÁC SĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ, NGỪNG NGAY LẬP TỨC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THAM VẤN BÁC SĨ NẾU CÓ BIỂU HIỆN CỦA BẤT CỨ TRIỆU CHỨNG SAU TRONG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHƯ: HOA MẮT CHÓNG MẶT, THỊ LỰC THAY ĐỒI, CO GIẬT MÁT HOẶC CO GIẬT CÁC CƠ, MẤT NHẬN THỨC, MẤT PHƯƠNG HƯỚNG, BẤT CỨ NHỮNG DI CHUYỂN KHÔNG TỰ LÀM CHỦ, HOẶC CO GIẬT.

20. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRIEUDO.COM VÀ CÁC CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC ĐẠI DIỆN, CÁC ĐỐI TÁC VÀ CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ Ý, ĐẶC BIỆT, LÀ HẬU QUẢ HOẶC ĐIỂN HÌNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, CÁC THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, UY TÍN, VIỆC SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI TRIEUDO.COM HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NGƯỜI CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP, ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ), PHÁT SINH TỪ: (i) DỊCH VỤ, CÁC TÀI LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM; (ii) KHẢ NĂNG SỬ DỤNG ĐƯỢC HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC CỦA DỊCH VỤ; (iii) CHI PHÍ MUA CÁC HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ THAY THẾ DO BẤT KỲ CÁC HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC HOẶC CÁC THÔNG ĐIỆP NHẬN ĐƯỢC HOẶC CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (iv) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬA ĐỔI CÁC DỮ LIỆU HOẶC CÁC THÔNG TIN MÀ BẠN TRUYỀN TẢI; (v) XÁC NHẬN HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO TRÊN DỊCH VỤ; (vi) MỌI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BỊ BÁC BỎ HOẶC CÁC THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC GỬI HOẶC NHẬN ĐƯỢC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC (vii) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ, CÁC TÀI LIỆU HOẶC CÁC SẢN PHẨM. KHÔNG QUY ĐỊNH NÀO TRONG TOS SẼ HẠN CHẾ NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC TỔ CHỨC CẤP GIẤY PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NGƯỜI BÁN HÀNG, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN, CÁC TỔ CHỨC LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, TÙY THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP, ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN PHÁT SINH DO SƠ SUẤT CỦA CHÚNG TÔI HOẶC SƠ SUẤT CỦA HỌ.

21. LỌAI TRỪ VÀ GIỚI HẠN

BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC TUYÊN BỐ LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG MỤC 19 VÀ 20 LÀ SỰ PHÂN BỔ CÔNG BẰNG VÀ HỢP LÝ VỀ CÁC RỦI RO VÀ LỢI ÍCH CỦA THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI, SAU KHI ĐÃ XEM XÉT TỚI TẤT CẢ CÁC YẾU TỐ CÓ LIÊN QUAN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ CỦA VIỆC XEM XÉT MÀ BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI, TÌNH TRẠNG CÓ SẴN VÀ CHI PHÍ BẢO HIỂM LIÊN QUAN TỚI CÁC RỦI RO NÓI TRÊN. THÊM NỮA, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ CÁC GIỚI HẠN NÀY SẼ CÓ THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

22. LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TỚI CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH VÀ Y TẾ, SỨC KHỎE

Nếu bạn có ý định thiết lập hoặc tham gia bất cứ dịch vụ, nhận hoặc yêu cầu bất kỳ tin tức, thông điệp, cảnh báo hoặc các thông tin khác từ Dịch Vụ liên quan tới các công ty, các bản báo giá cổ phiếu, các chương trình đầu tư hoặc chứng khoán, xin vui lòng đọc lại Mục 19 và 20 lần nữa. Chúng mang đến gấp đôi cho bạn. Hơn nữa, đối với lọai thông tin cụ thể này, cụm từ “nhà đầu tư hãy cẩn thận” là thích hợp..Dịch Vụ chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin, và không có Nội Dung nào trong Dịch Vụ nhằm mục đích giao dịch mua bán hoặc đầu tư cũng không đưa ra bất cứ một lời khuyên cụ thể nào cho bạn. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm một cách riêng rẽ và tuyệt đối về tất cả các quyết định giao dịch hoặc đầu tư của bạn. TrieuDo.com và các tổ chức cấp giấy phép sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với sự chính xác, tính hữu dụng hoặc tình trạng có sẵn của bất kỳ thông tin nào được truyền qua Dịch Vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các quyết định về giao dịch hoặc đầu tư được đưa ra dựa trên thông tin đó.

23. LỢI ÍCH CỦA BÊN THỨ BA

Bạn đồng ý rằng, ngọai trừ trường hợp được quy định rõ ràng khác đi trong TOS này, sẽ không có lợi ích của bên thứ ba theo thỏa thuận này. Bạn xác nhận rằng các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty mẹ con, chi nhánh và các công ty liên quan, tất cả các tổ chức liên kết của TrieuDo.com, và các viên chức, các đại diện và các nhân viên của TrieuDo.com, trong trường hợp thích hợp, được coi là những người thụ hưởng là bên thứ ba của các Mục 6, 11, 19, 20 và 21. Bạn cũng xác nhận rằng các tổ chức cùng sử dụng nhãn hiệu và các đối tác khác của chúng tôi được coi là những người thụ hưởng là bên thứ ba trong Mục 11. Bạn đồng ý rằng các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh và các công ty liên quan, tất cả các tổ chức liên kết của TrieuDo.com, các viên chức, các đại diện và các nhân viên của TrieuDo.com, và các công ty sử dụng cùng nhãn hiệu và các đối tác khác đều có thể thi hành riêng biệt và tùy ý các điều khoản quy định trong các Mục 6, 11, 19, 20 và 21 như được áp dụng, và Đạo Luật về Hợp Đồng của Singapore (Quyền của Các Bên Thứ Ba) (Cap. 53B) sẽ áp dụng đối với TOS trong phạm vi và theo cách thức được quy định hoặc được dự báo trong phần trước nhưng không áp dụng ngoài phạm vi đó và theo bất kỳ cách thức nào khác.

24. THÔNG BÁO

TrieuDo.com có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới TOS thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoăc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho bạn trên Dịch Vụ sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho bạn về các vấn đề có trong thông báo đó.

25. THÔNG TIN VỀ THƯƠNG HIỆU

Các thương hiệu TRIEUDO.COM, biểu tượng của TrieuDo.com, và các nhãn hiệu dịch vụ, các biểu tượng, tên sản phẩm và tên dịch vụ của TrieuDo.com là các thương hiệu của TrieuDo.com và các tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ của chúng tôi, tùy theo từng trường hợp (sau đây được gọi là "Các Nhãn Hiệu của Công ty cổ phần thương mại Triệu Đô"). Nếu không có sự cho phép trước của tổ chức cấp giấy phép, người cung cấp, người bán hàng, công ty mẹ của chúng tôi hoặc chúng tôi, tùy từng trường hợp, bạn đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào các Nhãn Hiệu của TrieuDo.com.

26. THÔNG BÁO VÀ THỦ TỤC KHỞI KIỆN VI PHẠM VỀ BẢN QUYỀN HOẶC QUYỀN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TrieuDo.com tôn trọng tài sản trí tuệ của những người khác, và chúng tôi đề nghị những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng phải có sự tôn trọng như vậy. Để biết thêm chi tiết, đề nghị xem Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi (tại đây được đưa vào TOS để tham chiếu).

Nếu bạn tin rằng các quyền sở hữu trí tuệ của bạn (ví dụ bản quyền hoặc các quyền thương hiệu) đã bị vi phạm, đề nghị xem Quy Định về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nói trên, trong đó có hướng dẫn về cách thức thông báo cho chúng tôi theo đúng quy định của luật pháp hiện hành. TrieuDo.com có thể, tùy từng trường hợp và theo quyết định của mình, xóa và/hoặc chấm dứt tài khoản của người sử dụng có thể là người tái phạm các vi phạm.

27. THÔNG TIN CHUNG

Thỏa thuận tổng thể. TOS được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa bạn và TrieuDo.com, và sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, thay thế cho mọi thỏa thuận, xác nhận hoặc tuyên bố trước đó giữa bạn và TrieuDo.com liên quan đến Dịch Vụ. Để tránh sự nghi ngờ, trừ phạm vi được quy định trong Mục 23, bạn và chúng tôi là các bên duy nhất liên quan tới TOS. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung mà có thể áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua các dịch vụ TrieuDo.com, dịch vụ liên kết, nội dung bên thứ ba hoặc phần mềm bên thứ ba khác.

Lựa chọn pháp luật và cơ quan giải quyết tranh chấp: TOS và mối quan hệ giữa bạn và TrieuDo.com sẽ được điều chỉnh bởi luật mà không liên quan đến các quy định về xung đột pháp luật của Việt Nam. Bạn và TrieuDo.com đồng ý chấp nhận thẩm quyền pháp lý xét xử không tuyệt đối của các tòa án của Việt Nam. Từ bỏ và Tính Riêng Rẽ. Việc TrieuDo.com không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong TOS sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của TOS được tòa án có thẩm quyền cho là vô hiệu, tuy nhiên các bên đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thừa nhận ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản là có giá trị và giải thích quy định đó tới phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép để điều khoản đó có giá trị và có thể được thi hành, các điều khoản khác của TOS vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực.

Không Được Quyền Thừa Kế và Không Được Chuyển Nhượng. Bạn đồng ý rằng tài khoản TrieuDo.com của bạn không được chuyển nhượng và bất kỳ quyền nào đối với tài khoản TrieuDo.com của bạn hoặc nội dung trong tài khoản của bạn chấm dứt ngay khi bạn qua đời. Ngay khi nhận được bản sao giấy chứng tử, tài khoản của bạn có thể được chấm dứt và toàn bộ nội dung trong đó cũng sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn.

Giới hạn. Bạn đồng ý rằng cho dù một điều luật hoặc luật nào khác có quy định trái với TOS, các trường hợp yêu cầu bồi thường hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng Dịch Vụ hoặc TOS phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi trường hợp yêu cầu bồi thường hoặc khiếu kiện đó phát sinh hoặc sẽ vĩnh viễn bị cấm.
Các đề mục trong TOS chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham chiếu và không có giá trị pháp lý hoặc hợp đồng.

28. CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Đề nghị thông báo mọi trường hợp vi phạm TOS cho Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.


Khước từ trách nhiệm

TrieuDo.com (“chúng tôi”- danh từ và “chúng tôi”- đại từ, tùy theo từng trường hợp) không đánh giá hoặc đảm bảo sự chính xác của mọi giải đáp trên TrieuDo.com . Mọi câu hỏi và giải đáp được đưa ra bởi các thành viên cộng đồng TrieuDo.com như bạn. Bạn đồng ý rằng mọi việc sử dụng các giải đáp này đều là rủi ro của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi mất mát xuất phát từ sự tin cậy của bạn vào bất cứ giải đáp nào trên TrieuDo.com . Các giải đáp trên TrieuDo.com không thể được dùng để thay thế lời khuyên từ một chuyên gia đủ năng lực và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không làm thế. Hãy tham khảo Các điều khoản dịch vụ TrieuDo.com như thông tin trên đây.

Bằng cách gửi mọi tài liệu (chẳng hạn như một câu hỏi hoặc giải đáp) lên TrieuDo.com , bạn xác nhận và đồng ý (a) rằng các tài liệu này sẽ tạo thành “Nội dung” như được nêu rõ trong Các điều khoản dịch vụ TrieuDo.com, (b) rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào về mọi thứ liên quan đến các tài liệu này cũng như việc gửi nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi giải đáp mà bạn nhận được hoặc việc bạn không thể nhận được bất cứ giải đáp nào cho câu hỏi của mình, và (c) sẽ đảm bảo và giữ cho chúng tôi và các đơn vị cấp phép, nhà cung cấp, nhà phân phối, công ty mẹ, công ty cổ phần, công ty con cùng các công ty liên quan, các chi nhánh, nhân viên, đại lý, đối tác nhãn hiệu hoặc các đối tác khác cũng như nhân viên của chúng tôi khỏi mọi mất mát, tổn hại, tổn thương, thiệt hại, khiếu nại hoặc yêu cầu do hoặc phát sinh từ việc bạn gửi tài liệu hoặc sử dụng hay tin cậy vào mọi giải đáp liên quan.

QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT VỀ CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Nếu bạn định đăng tải hoặc phúc đáp cho bất cứ nội dung nào liên quan đến các công ty, giá vốn, các khoản đầu tư hay chứng khoán, hãy đọc kỹ điều khoản “Quy định đặc biệt đối với các dịch vụ về vấn đề tài chính” trong Các điều khoản dịch vụ TrieuDo.com như liên kết dưới đây. Chúng sẽ chuyển bạn đến hai đường dẫn. Ngoài ra, riêng đối với loại thông tin này, cụm từ “Hãy để nhà đầu tư xem xét” là thích hợp nhất. TrieuDo.com chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin và không có nội dung nào nhằm mục đích cũng như có thể được tin cậy cho các mục đích đầu tư hay thương mại. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào dưới mọi hình thức về sự chính xác, tính hữu dụng hoặc khả năng có sẵn theo cách khác của mọi thông tin có trong mọi nội dung , và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với mọi quyết định đầu tư hay thương mại dựa trên các thông tin này.

QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT VỀ CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE

TrieuDo.com chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin và không phải là sự thay thế cho sự tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên môn. Hãy luôn tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ của bạn hoặc các chuyên gia y tế khác đủ năng lực trước khi bắt đầu bất cứ chương trình điều trị mới nào hay thực hiện bất cứ thay đổi nào đối với chương trình điều trị hiện hành. Đừng ngần ngại tìm kiếm hoặc bỏ qua sự tư vấn y khoa dựa vào các thông tin trên TrieuDo.com . Không có thông tin sức khỏe nào trên TrieuDo.com , kể cả các thông tin về các liệu pháp thảo dược và các chế độ ăn uống bổ sung khác, được quy định hay đánh giá bởi bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào, và vì vậy mọi thông tin sức khỏe trên TrieuDo.com không thể được dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa trị hoặc phòng chống bất cứ căn bệnh nào mà không có sự theo dõi của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế khác đủ năng lực.

QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT VỀ CÁC VẤN ĐỀ NỘI DUNG

TrieuDo.com chỉ được cung cấp cho các thành viên với mục đích trao đổi thông tin cá nhân và không phải là sự thay thế cho các thông tin từ các cơ quan báo chí. Hãy luôn tìm kiếm nội dung chính thức từ các chuyên gia thông tin hoặc các cơ quan truyền thông chính thức. Đừng ngần ngại tìm kiếm hoặc bỏ qua sự tư vấn dựa vào các thông tin trên TrieuDo.com . Không có thông tin nào trên TrieuDo.com , kể cả các thông tin về người nổi tiếng, cá nhân, sự kiện … , được quy định hay đánh giá bởi bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào, và vì vậy mọi thông tin trên TrieuDo.com không thể được dùng để làm nội dung tham khảo hay phỏng đoán cho bất cứ nhân vật, sự kiện gì.